Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie

Konkurs

Regulamin konkursu na recenzję teatralnąOrganizator
§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Komisja Artystyczna 4. Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie oraz Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

Okres i sposób prowadzenia Konkursu
§ 2
1. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 23.09.2016 do dnia 30.10.2016 r.
2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej letniascenateatralna.pl.tl, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników.
4. W ramach organizacji Konkursu Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów dziennikarskich z krytyki artystycznej w jednej z wyszkowskich szkół. Miejsce i czas warsztatów zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie letniascenateatralna.pl.tl.
5. Recenzja nie może być dłuższa niż 5.000 znaków (łącznie ze spacjami).
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie recenzji autorstwa własnego, zawierającej oryginalny tekst, bez wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy na łamach Niezależnego Pisma Artystycznego „Enigma. Ludzie * Sztuka * Mysli.”
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej letniascenateatralna.pl.tl, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody.


Uczestnicy
§ 3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby, które obejrzą min. jeden spektakl podczas festiwalu teatralnego 4. Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Istota Konkursu
§ 4
1. Celem konkursu jest inspirowanie tekstów o tematyce teatralnej oraz popularyzacja recenzji jako gatunku dziennikarskiego.
2. Organizatorzy Konkurs wybiorą trzy najlepsze recenzje teatralne napisane po obejrzeniu występów podczas festiwalu teatralnego 4. Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie.
3. Nagrody za napisanie najlepszych recenzji otrzyma trzech autorów.

Recenzja
§ 5
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy obejrzeć co najmniej jeden z występów podczas 4. Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie w dniach 23-25 września 2016 roku, a następnie napisać recenzję z danego występu lub z całego festiwalu.
2. Recenzję należy przesłać na adres letniascenateatralna@gmail.com nie później niż do 2.10.2016 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanej recenzji. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:
a) zawarcie w haśle treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe, itp.
b) uzasadnione przypuszczenie co do naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich.

Prawa autorskie
§6
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że napisana recenzja jest przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w materiałach prasowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem.

Wybór nagradzanych recenzji
§ 7
1. Wyboru 3 nagrodzonych recenzentów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa zbierze się do 9.10.2016 r. i wyłoni 3 laureatów, którzy napisali wg Komisji najciekawsze recenzje.
3. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem emaila, oraz umieści informację o wygranej recenzji na stronie internetowej letniascenateatralna.pl.tl.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.
5. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Nagrody i ich przekazanie
§ 8
1. Nagrody w Konkursie stanowią:
a) nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
3. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Dane osobowe
§ 9
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym drogą mailową.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych recenzji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2016 roku.